top of page

Pwy sy'n cymryd rhan, a phwy yw ein Partneriaid?

Mae'r Ymddiriedolaeth yn elusen gydag ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr. Mae manylion ein hymddiriedolwyr a'n staff yn yr adrannau isod.

 

Mae gennym gefnogaeth ystod eang o sefydliadau preifat, cyhoeddus a thrydydd sector sydd i gyd yn chwarae rolau gwerthfawr iawn i'n helpu i gyflawni ein nodau elusennol. Maent yn cynnwys y canlynol:

 

  • Brymbo Developments Ltd - rhoi prydles 25 mlynedd inni, a chysylltu'r datblygiadau treftadaeth â chynllun ehangach Parc Brymbo

 

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - gwneud cysylltiadau ag adrannau perthnasol, darparu cyllid benthyciad sy'n cynorthwyo llif arian, a bod yn rhan o'n bwrdd rheoli prosiect i lywio penderfyniadau allweddol wrth inni symud ymlaen

 

  • Cyngor Cymuned Brymbo - yn ein helpu i gyd-gynllunio digwyddiadau a sicrhau bod y gymuned bob amser yn parhau i fod wrth wraidd y prosiect

 

  • Cadw - Hyrwyddo arwyddocâd treftadaeth Brymbo yn y DU a sicrhau ansawdd ein gwaith atgyweirio i'r adeiladau a'r strwythurau gwarchodedig

 

  • Adnoddau Naturiol Cymru - Hyrwyddo arwyddocâd Coedwig Ffosil Brymbo a sicrhau bod ei harchwilio bob amser yn cefnogi ei statws SSSI

 

  • Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru - Dod â stori Brymbo i gynulleidfa ledled Cymru, a'n helpu i reoli sbesimenau ac arteffactau

 

  • Prifysgol Wrecsam Glyndwr - yn darparu mewnbwn creadigol i'n dehongliad a'n gweithgareddau trwy brosiectau a chyrsiau myfyrwyr

 

  • Coleg Cambria - cefnogi ein rhaglen brentisiaeth a helpu i gyflawni ein gwaith 'hunan-adeiladu' i gynnwys pobl yn y prosesau adfer a thirlunio

 

  • Ymddiriedolaeth Adfywio Brymbo a Tanyfron - rhannu gofod swyddfa, cyd-gynllunio digwyddiadau cymunedol, a dod â'r cyfleoedd gorau i bobl ynghyd

 

Mae ein Cyllidwyr wedi bod yn tyfu o ran nifer a gwerth ariannol er 2012. Gellir dod o hyd i fanylion ein cofnod buddsoddi yma, gan gynnwys y sefyllfa bresennol ar wariant.

bottom of page